🥳వ్యోమ అందిస్తుంది 1+1 ఆఫర్, ఇప్పుడు vyoma online ప్రతి కోర్స్ పై 6 నెలల కరెంట్ అఫైర్స్ కోర్స్(Rs.400) పూర్తి ఉచితం వివరాలకు 772 7070 678 / 9398461644 (Online లో అతి తక్కువ ధరకు Group - 2 లెవల్ కోచింగ్ ఇవ్వడం ఒక SRS తోనే సాధ్యమ్) * భారత దేశ చరిత్ర * 1, సింధు నాగరికత 2, వైదిక నాగరికతలు 3, జైన,బౌద్ధ మతాలు 4, షోడశ జనపదాలు 5, మగధ సామ్రాజ్య విజృంభణ 6, మౌర్య సామ్రాజ్యం 7, మౌర్యుల అనంతరం రాజవంశాలు 8, గుప్త సామ్రాజ్యం 9, హర్షవర్దనుడు 10, రాజపుత్ర యుగం 11, ముస్లీం దండయాత్రలు 12, డిల్లీ సుల్తానులు 13, భక్తి ఉద్యమం 14,మొగల్ సామ్రాజ్యం 15, సిక్కుల విజ్రృంబణ 16, మరాఠా రాజ్య స్థాపన 17, యూరోపియన్ల రాక 18,బ్రిటిష్ రాజ్య స్థాపన 19, మత,సాంఘిక ఉద్యమాలు 20, జాతీయోద్యమము- దశలు Course contains online classes Arithmetic & Pure Maths , GS & English for all competitive examinations (RRB, IBPS/PO Clerk Exams, SSC CGL, SI & CONSTABLE ,DSC ,TET ,NTPC etc ) with video Class & Explanation...