ரயில்வே NTPC மற்றும் குரூப் D தேர்விற்கான 20 மாதிரி வினாத்தாள்கள் தமிழில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது Test your level and rank among other Aspirants