🥳వ్యోమ అందిస్తుంది 1+1 ఆఫర్, ఇప్పుడు vyoma online ప్రతి కోర్స్ పై 6 నెలల కరెంట్ అఫైర్స్ కోర్స్(Rs.400) పూర్తి ఉచితం వివరాలకు 772 7070 678 / 9398461644 Reasoning Telugu Medium | BODMOS Ramesh Sir | Vyoma Online Education