ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోని టెట్ పరీక్షకు prepare అయ్యే విద్యార్ధుల కోసం టెట్ పరీక్ష జరిగే వరకూ కోచింగ్.. ఈ కోచింగ్ లో all subjects కి సంబంధించిన online classes మరియు 75 days పాటు online exams నిర్వహించ బడును... ఈ course validity..టెట్ పరీక్ష జరిగే వరకూ.. contact..9390856544 , 7207386352