🥳వ్యోమ అందిస్తుంది 1+1 ఆఫర్, ఇప్పుడు vyoma online ప్రతి కోర్స్ పై 6 నెలల కరెంట్ అఫైర్స్ కోర్స్(Rs.400) పూర్తి ఉచితం వివరాలకు 772 7070 678 / 9398461644 Course contains online test series of Arithmetic & Pure Maths , GS & English for all competitive examinations (RRB, IBPS/PO Clerk Exams, SSC CGL, SI & CONSTABLE ,DSC ,TET ,NTPC etc ) with video explanation...